دریچه تخلیه

گیت ها، دریچه ها و شیرهای منحرف کننده  شرکت پکصا بر روی تجهیزات مختلفی مانند سیلوها، مخازن و یا سیستم های انتقال پنوماتیکی قابل نصب می باشند. این شیرهای ممکن است از نوع دستی و یا با نیروی محرکه پنوماتیک، هیدرولیک و یا برقی باشند. این شیرها سالهاست که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.

انواع دریچه تخلیه