غبارگیر صنعتی

هدف از طراحی یک سیستم جمع آوری غبار بهبود کیفیت هوا با استفاده از جمع آوری و حذف ذرات ناشی از انواع فرایندهای صنعتی و تجاری، از جمله در صنعت سیمان، کارخانجات معدنی و بسیاری صنایع دیگر، می باشد.
به طور کلی، یک سیستم جمع آوری غبار تجهیزات زیر را شامل می شود:

سیستم های حذف غبار پکصا به گونه ای طراحی شده اند تا  با ارائه راه حل های جایگزین متعدد، که ضامن رسیدن به نتیجه دلخواه می باشد، خواسته های مشتری را محقق کنند. ما با داشتن سالها تجربه و توانایی های به روز قادر به برآورده کردن نیازهای شما در زمینه جمع آوری ذرات هستیم. پکصا دستگاه های جمع آوری غبار زیر را طراحی کرده و می سازد:
انواع غبارگیر صنعتی