کنترلر غبارگیر پالس جت

پکصا عرضه کننده کنترلر بگ فیلترهای کوچک صنعتی تا سیستم های جامع اتوماسیون غبارگیر است. این طیف شامل سیستم های پالس زمانی جهت فرماندهی به شیرها در بازه زمانی مشخص تا سیستم های اندازه گیری و کنترل  اختلاف فشار بگ فیلتر می باشد که فرآیند تمیزکاری در صورت لزوم فعال می گردد. استفاده از این سیستم منجر به کاهش هزینه های انرژی و افزایش طول عمر کیسه ها می گردد. بهره گیری از ارتباطات صنعتی مدباس (Modbus) نیز منجر به کاهش میزان کابلکشی و افزایش انعطاف پذیری سیستم می گردد.
انواع کنترلر غبارگیر پالس جت