سیکلوفیلتر اقتصادی

در صنایع کوچک کاربری های متنوعی وجود دارد که در آنها علی رغم نیاز به سیستم های جمع آوری غبار، استفاده از سیستم های فیلتراسیون متداول با تمیزکاری خودکاری به صرفه نیست. در این کاربری ها استفاده از سیکلوفیلتر پکصا هزینه زیادی را برای در بر نخواهد داشت در عین اینکه مشکل ایجاد غبار را تا حد بسیار مطلوبی بر طرف خواهد نمود.