شیمیایی

شیمیایی
صنایع شیمیایی شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی صنعتی را شامل می شود. در اقتصاد جهان مدرن، این صنعت مواد خام (نفت، گاز طبیعی، هوا، آب، فلزات و مواد معدنی) را به بیش از 70000 نوع محصول مختلف تبدیل می کند.
انواع شیمیایی

انواع شیمیایی