آسیاب-کلاسیفایر سری EC

آسیاب-کلاسیفایر سری EC  پکصا به هدف به حداقل رساندن زمان تمیزکاری طراحی شده است. این مسئله به ویژه در کاربری هایی که نیازمند تغییر متداول محصول تولیدی هستند و نیز در کاربری هایی که ماهیت غیر پیوسته (یا بچ) دارند بسیار حائز اهمیت است. 

در این طرح دستگاه آسیاب دارای دو محفظه است، به صورتیکه پس از باز کردن در آسیاب، المان های داخلی به راحتی قابل جدا شدن، بازرسی و تمیز کاری هستند. چرا که این اجزاء به بدنه متصل نیستند!

تمایز آسیاب-کلاسیفایر سری EC

مناسب برای کاربری های دارویی و غذایی
مناسب برای تعویض محصولات تولید شده
زمان تمیزکاری 50% کمتر از سایر مدل ها
 ورودی هوای جانبی